ಸದಾನಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೋಧಮಯ

ಸದಾನಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೋಧಮಯ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ನೋಡಿಕೋ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ||ಪ|| ನಿಧಾನದಲಿ ನಿಜ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲಿ ಸುಧಾಕಿರಣ ಗುರುಪದಾಬ್ಜ ಕಂಡರೆ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ನೋಡಿಕೋ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ||೧|| ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ...

ಇದೇ ಮನಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಲಿದಾಡುವ ಅತ್ಮನಿಗೆ

ಇದೇ ಮನಿ ಇದೇ ಮನಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಲಿದಾಡುವ ಅತ್ಮನಿಗೆ ಇದೇ ಮನಿ ಇದೇ ಮನಿ ||ಪ|| ಕುಟ್ಟಿ ಕಣಕದಾ ಹಿಟ್ಟು ಗಂಟಲದೊಳು ಧರಿಗೆ ಬೆದರಿ ಬಹು ತೆರದಿ ಮರೆಸುವುದು ಇದೇ ಮನಿ ಇದೇ ಮನಿ...

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಿ ಮುಣಗ್ಯಾಡ್ವುದು ನೋಡು

ಅದು ನೋಡು ಅದು ನೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಿ ಮುಣಗ್ಯಾಡ್ವುದು ನೋಡು ||ಪ|| ಸುತ್ತಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡುದ ನೋಡು ಅತ್ತಲೆಷ್ಟು ದಶಕಾಂಗುಲಿ ನೋಡು ||೧|| ಅರವಿನ ಜಾಲದಿ ತೊಡಕೆದ ನೋಡು ಗುರುವಿನ ಕೀಲ ಹಾಕೆದ ನೋಡು ||೨|| ನೋಡೆನೆಂದರೆ...

ದೊರಕುವದ್ಹಾಂಗ ಪರಮಾನಂದ

ದೊರಕುವದ್ಹಾಂಗ ಪರಮಾನಂದಾ ಅರಿಯದು ಅದರಂದಾ ದೊರೆಯದು ನಿನಗದು ಗುರುವರ ಚರಣದ ಸೇವೆಯೊಳಕಾಗಿ ಬೆರೆಯದನಕಾ ||ಪ|| ಸರಸವಾದಖಿಳ ಭೋಗವನೆಲ್ಲಾ ತ್ವರಿಸುವುದು ದುರಿತ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊರೆದು ಜನಕೆಲ್ಲ ಕರುಣದಿ ಪರಮಸುಖದಾಯಕ ಗುರುವಿನ ಕರಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯದಾತನಕ ||೧|| ಅರುವಿನೊಳ್...

ಬಹೋಧವಾದೀತೆ ಆನಂದ

ಬಹೋಧವಾದೀತೆ ಆನಂದ ಬಹು ಚಂದಾ ಬಹೋಧವಾದೀತೆ ಆನಂದಾ ಸಾದರಜ್ಞಾನ ಚತುಷ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯೊಳು ನಾದಬ್ರಹ್ಮದ ಬೀದಿಯೊಳಗೆ ಬಹು ಚಂದಾ ||೧|| ವೀರಯೋಗಿವರ ಪಾರಪರಾತ್ಪರ ಮೀರಿದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸುವುದು ಬಹು ಚಂದಾ ಶಿಶುನಾಳದೀಶನ ಗೋವಿಂದಕುಮಾರಗೆ ಬಹು ಚಂದಾ...

ಅಪ್ಪಾ ಆರಿಗೆ ಸಿಗದ ಬದುಕಿನೊಳಿಟ್ಟಾ

ಅಪ್ಪಾ ಆರಿಗೆ ಸಿಗದ ಬದುಕಿನೊಳಿಟ್ಟಾ ಎನಗೆ ಒಪ್ಪುವಂಥಾ ಹೆಣ್ಣು ತಂದು ಮದುವಿಮಾಡಬಿಟ್ಟಾ ||ಪ|| ಆಕಿಯ ಸ್ನೇಹದಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಹಡದೆ ಈ ಲೋಕದ ಆಚಾರವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕೆನುತ ಸಂಸಾರ ಮಾರ್ಗವ ಹಿಡಿದೆ ಮಾಯಾ ನೂಕಿ...

ತತ್ವಬೋಧದೊಳಗಿದ್ದು ಭವಬಾಧೆಯನು ಗೆದ್ದು

ತತ್ವಬೋಧದೊಳಗಿದ್ದು ಭವಬಾಧೆಯನು ಗೆದ್ದು; ಪರನಾದದೊಳಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮರುಳೆ ಬೋದವಾದಿಕರು ಬಹುತರದಿ ಬಗಳುವ ಜನರಪ- ವಾದಕಂಜುವದ್ಯಾಕಲೇ ಮರುಳೆ                   ||೧|| ಗುರುಕರುಣ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆ ಕರಮುಟ್ಟಿ ಸವಿದು ಸುಖದಿ ಮೆರೆದು ಶರೀರವನು ಮರೆದು ಮನ...

ಸರಿಗಾಣೆನು ಧರಣಿಯೊಳಗಮ್ಮ

ಸರಿಗಾಣೆನು ಧರಣಿಯೊಳಗಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ||ಪ|| ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಿನ್ನ ಕೌತುಕವ ನೀನಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದಿ ಏಕೆಂಬ ಭಾವ ||ಅ.ಪ.|| ಪ್ರಥಮ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವಗೆ ಸತಿಯಾಗಿ ನೀನು ನಿತ್ಯ ಮೆರೆದೆ ರಜತಗಿರಿಯೊಳಗೆ ಕೃತಕ ಮದುಕೈಟಭರ...

ಎಲ್ಲೀ ಕಾಣೆ ಎಲ್ಲೀ ಕಾಣೆ

ಎಲ್ಲೀ ಕಾಣೆ ಎಲ್ಲೀ ಕಾಣೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಂಥಾಕಿನ ಎಲ್ಲೀ ಕಾಣೆ        ||ಪ|| ಎಲ್ಲೀ ಕಾಣೆನು ಶಿವನೊಲ್ಲಭಿ ಎನಿಸಿದಿ ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಉಗುರುಗೊಳ್ಳಕೆ ಇಳದಿ    ||ಅ.ಪ.|| ಬಾಳಮಂದಿ ಬತ್ತಲ ಮಾಡಿದಿ ನೀ ಎಂಥಾಕೆವ್ವಾ ಬೇವನುಡಿಸಿ ಮೋಜ...

ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲವರು ಹೋಗಿ

ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಮೇಲಡಿ ದಟ್ಟಿನ ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕೊಳ್ಳದ ಕಲ್ಲೊಳು ಜನಿಸಿ ಬಲು ಚಲುವೆ ಎನಿಸಿ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಮರೆದ ಸಲ್ಲಲಿತದಿ ಶರ್ವಾಣಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ||೧|| ಏಳುಕೊಳ್ಳ ಸರೋವರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಳಿದಳೋ ಬಂದು...