ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ

ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ ಕೈ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಸಹಾಯ - ಪುರಸೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿ ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಏನಿದೆ ಧಕ್ಕೆ ? ಸಾಯುವೆ...