ಕೋಲಾಟ

ಕೋಲಾಟ ಹಾಡುಗಳು

#ಕೋಲಾಟ

ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುಣಿತದ ಕೋಲಾಟ

0
Latest posts by ಹೊಯಿಸಳ (see all)

ಟಗರನು ಕೂಡಲು ಗೂಳಿಯು ಬಂದು ಚಿಗುರಿದ ಬೇವಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವು ಸಂದು ಸಾಗಿತು ಕರಗವು ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಣ ಈಗೀಗ ಹೊರಟಿವೆ ಹುಬ್ಬಿನ ಕಂಪು ಭುಯ್ಯೋ, ಭುಯ್ಯೋ, ಭಂಭರ ಭುಯ್ಯೋ || ಹುಯ್ಯೋ ಹುಯ್ಯೋ, ಹುವ್ವಿನ ಕೋಲ | ಅವಳಿಯ ಕೂಟವ ನಳ್ಳಿಯು ನೋಡೆ ಜವದೊಳು ಬಂದಿತು ವಡ್ಡಂತಿಯೂಟ ಧಾವತಿಯಿತ್ತವು ಬಿತ್ತನೆ ಬೇಗೆ ಭಾವಿಸಿ ಬಂದಿತು ಮುಂಗಾರ ಮಿಂಚು […]