ನಾಟಕ

ಅಗಿಲಿನ ಮಗಳು

ವರ್ಗ: ಬಾಲ ಚಿಲುಮೆ / ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕ: ಅಗಿಲಿನ ಮಗಳು ಲೇಖಕ: ಹೊಯಿಸಳ ಕೀಲಿಕರಣ: ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಕಿಶೋರ್ ಚಂದ್ರ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಗಿಲಿನ ಮರ:-ಉದ್ದ ಅಂಗಿ […]

ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ

ಪಾತ್ರಗಳು (ಮೇಳ) ೬ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಿಳಿ              ೭ ಕೇಸರಿ                ೮ ಹಸಿರು              ೯ ನೀಲಿ             ೧೦ ಕೆಂಪು    […]