ಲಾವಣಿ

ಲಾವಣಿ

#ಲಾವಣಿ

ಜೈಲಿನ್ಕಂಡಿ

0

ರಚನೆ: ೫ನೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೪೨, ಮೈಸೂರು ಮಾನವ ಜನ್ಮದಾಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ಕಂಡಿ ಜೀವನ್ದೊಳ್ಗೆ ಸಾಯೋತನ್ಕ ಗಂಡಾಗುಂಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ನೊಳ್ಗೆ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡಿ ಬರೀತೇನೆ ಲಾವಣಿ ಒಂದು, ಜೈಲಿನ್ಕಂಡಿ. ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಜೈಲಿನ್ಕಡ್ಗೆ ಸುಳ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೈಲಿನ್ಜೀವ್ನ ಹೆಂಗಂಬೋದ್ ತಿಳ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ! ಸಾವಿರ್ದೊಂಬೈನೂರ ನಲ್ಪ. ತ್ತೆರ್ಡ್ನೇ ಇಸ್ವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು ಐದ್ನೇ ತಾರೀಕ್ ಜೈಲಿಬಂದ್ವಿ! ಪೋಲೀಸ್ನೋರು ಮೀಟಿಂಗಾದ್ಮೇಲ್ ನನ್ನನ್ಹಿಡ್ದ್ರು, ನನ್ನೇಲ್ನಂಬ್ಕೆ ಇಲ್ದೋರಂಗೆ ಬೀಗಾ […]