ಹಾರಯ್ಕೆ

೧ ಕೆಳದಿಯರನೊಡಗೊಂಡು ಕೆಲೆಕೆಲೆ- ದುಲಿದು ಮೇಲಕೆ ಹಾರಿ, ಇಳೆಯವರನಣಕಿಸುತೆ ಪಕ್ಕವ ಕೆಳರಿ ಬಾನೆಡೆಗೇರಿ, ತಳರುತಿಹೆ ನೀನೆಲ್ಲಿ? ಹಕ್ಕಿಯ- ಕುಲದರಸೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಿ! ಗೆಳೆಯನೆಡೆ ದೊರೆಯುವುದೆ ನೀನಡೆ- ದುಳಿವ ದಾರಿಯೊಳೆಲ್ಲಿ? ದೊರೆತರಾತಗೆ ನೀನು.... ದೊರೆತರಾತಗೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ...

ಮಿಂಚಿನ ಮಾಟ

೧ ಕೂಗು ಕೂಗೆಲೆ ಕೊಗಿಲೆಯೆ ನೀ ಗಳಪುತಿರು ಇರು ಅರಗಿಣಿ! ಏಗಲೂ ನುಡಿ ಕೊಳಲೆ, ವೀಣೆಯೆ- ರಾಗಿಸಲಿ ನಿನ್ನಾ ಧ್ವನಿ! ನಿಮ್ಮ ಉಲುಹಿನೊಳೆಲ್ಲಾ.... ನಿಮ್ಮ ಉಲುಹಿನೊಳೆಲ್ಲ-ಕೇಳುವೆ ನಮ್ಮವನ ಸವಿಸೊಲ್ಲಾ. ೨ ತುಂಬುದಿಂಗಳ ಬಿಂಬವೇ ನೀ...

ಉಪ್ಪರಿಗೆ

ಗಝಲ್ ೧ ಅವನಿಗಾಗಿಯೆ ಬವಣಿಯೊಂದುತ ಎದೆಯ ಕುದಿಯೊಳು ಕಾಯುತ, ಸವಿಯ ಕಾಣದೆ ಬಾಳಿನಲಿ ಬಿಸು- ಸುಯಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಬೇಯುತ ಸವೆಯುತಿಹೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ....! ಸವೆಯುತಿಹೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ-ಕತ್ತಲು- ಕವಿದ ಕಿರುಮನೆಯಲ್ಲಿ. ೨ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಕವಿದ ಕಿರುಮನೆ-...