ಉಪ್ಪರಿಗೆ

ಗಝಲ್ ೧ ಅವನಿಗಾಗಿಯೆ ಬವಣಿಯೊಂದುತ ಎದೆಯ ಕುದಿಯೊಳು ಕಾಯುತ, ಸವಿಯ ಕಾಣದೆ ಬಾಳಿನಲಿ ಬಿಸು- ಸುಯಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಬೇಯುತ ಸವೆಯುತಿಹೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ....! ಸವೆಯುತಿಹೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ-ಕತ್ತಲು- ಕವಿದ ಕಿರುಮನೆಯಲ್ಲಿ. ೨ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಕವಿದ ಕಿರುಮನೆ-...

ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಕಂಡು

ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಕಂಡು ಮೃಗಗಳಾಗ ಬೇಡಿ| ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ನೋಯಿಸಬೇಡಿ| ನಿಮಗೂ ಹೃದಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪ್ರೀತಿಸುತಿರುವೆವು ನಾವು|| ಲೋಕದ ಅಂತರಗಳ ಅರಿಯದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆವು ನಾವು| ಸಮಾನ ಹೃದಯಿಗಳಾದ ನಾವು ಜಗದ ಅಹಂ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಅರಿಯೆವು|...

ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಮಗೆ ಬಿಡಿ

ಹೊಟ್ಟೆಗಂತೂ ಕೂಳು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಯಂತೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬಾಳಿಗಂತೂ ಬಾಯಿಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೋವು ಮೀಟಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಮಗೆ ಬಿಡಿ ಬದುಕಲಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೊಡಿ. ಮುಖದ ತುಂಬ ಜೇಡ ಬಲೆ ನಡೆವ ಬೀದಿ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ...
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸವಾರಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸವಾರಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಸೋಜಿಗದ ವಿಷಯ. ಜರ್ಮನ್ ರಕ್ತವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಹಿಟ್ಲರಿನಿಗಾಗಲಿ, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಪ್ಪು ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೆರೆದ ಬಿಳಿಯರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರಪಂಚ...

ಕವಿ

ಸೌಂದರ್‍ಯಸರಸಿಯೊಳು ಕವನೀಯ ಸುಕುಮಾರ ಸಿರಿರಾಜಹಂಸವಾಗಿ ಇಂದು ಮೂಜಗ ಮೀರಿ ಅವರ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿ ಆಳ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಋತುರಾಜ ನವತರುಣ ಮಧುವನದ ಅಭಿರಾಮ ಮೃದು ಮಂದವಾಯುವಾಗಿ ಅತಿರೂಪಲಾವಣ್ಯ ಅರೆದೆರೆದು ಬಿರಿಬಿರಿದ ಅರಳು ಹೂದುಂಬಿಯಾಗಿ ಸುರಗಂಗೆ ತೆರೆಯಾಗಿ...