ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ ಉವಾಚ

ಮೂರು ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದರಂತೆ ನೂರು ಗುಂಡುಹಾಕಿದರೂ ನಾ ಸಾಯಲೊಲ್ಲೆ ಅಂಥಾದ್ದು ನನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಹೃದಯವೇ ಇಲ್ಲ ! ಇದ್ದರೂ ಅದು ಹೃದಯವಲ್ಲ...

ಕೋಶಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಸಂಗದಿ

ಕೋಶಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಸಂಗದಿ ವಾದಿಸ್ಯಾಡುವ ದಾಸರ ನಾಯಿ || ಪ || ಹೇಸಿ ವಿಷಯ ಗುಣಕೊಳಗಾಗುವ ಕವಿದೋಷಿಕ ಮಾಸ್ಯಾಳರ ನಾಯಿ ಕಾಸು ಕಾಸಿಗೆ ಕೈಯೊಡ್ಡುವ ಯಾಚಕ ದೋಷಕಿಯರು ಸಾಕುವ ನಾಯಿ ಆಸಗೆ ಬೀಳುವ ಸನ್ಯಾಸಿ...

ಝೆನ್ ಹಾಯಿಕುಗಳು

ಬುದ್ಧ ಬೇರಾಗು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ತೇರಾಗು. ಝೆನ್‌ಗೆ ಬೇಕೆ? ತುತ್ತೂರಿ ಪೀಪಿ ಶಂಖನಾದ, ಖಡ್ಗ? ನಿಂತಿರುವ ನೋಡಿ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗ ಓದಿ ಝೆನ್ ಅವನ ಮೊಗದ ತುಂಬಾ! ನನ್ನ ಹೃದಯ ವೀಣೆಯ ಝೆನ್ ತಂತಿಯ...

ಹಾಯಿಕು-ಹಂದರ

ಉದಯ ವಿಹಾರದಲಿ ಎರೆಹುಳು ಹುಡುಕುತಿದೆ ಬಾನ ನಕ್ಷತ್ರ, ದಡದ ಶಂಕಚಕ್ರ ಜಲಪಾತದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಜೀವಸ್ಪಂದನ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಬುವಿ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ ಬದುಕು ಸಾವಿನ ಭವ್ಯ ಸತ್ಯ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟದೊಂದಿಗೆ...

ಸಹೋದರಿ ಮೊರೆ

ರಕ್ಷಿಸಿ... ಉಳಿಸಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಓ... ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ನನ್ನಿಹ ಉಳಿವು ಅಳಿವಾಗುತಿದೆ ಶೋಷಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆದಿದೆ ಕೀಚಕ, ದುಶ್ಯಾಸನರು ತುಂಬಿಹರು ಮಾತೆ-ಸಹೋದರಿಯ ಅರ್ಥ ಅರಿಯದ ಲೈಂಗಿಕ ಲಾಲಸೆಯಲಿರುವರು ಬಲಿಪಶುವಾಗಿಸಿ ಬಲಿಗೊಡುತಿಹರು ಮಾನ ಹರಾಜುಗೊಳಿಸುತಲಿ...

ಕಾಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಚೆ

ಕಾಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಚೆ ಕಾಮ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಲ್ಲಿತ್ತು ಕಾಮ ಸುಟ್ಟು ಬಹು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ರತಿದೇವಿಗೆ ಬಂದಿತು ಹೊತ್ತು ಭೂಮಿಯೊಳಗ ಆತಿ ಕೌತುಕವಾಯಿತು ಆ ಮಹಾದೇವರು ಬ್ಯಾಸತ್ತು ನೇಮ ಹಿಡಿದು ಆ ಹೇಮಕೂಟದಲಿ ತಾನು...

ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ

ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ ಕೈ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಸಹಾಯ - ಪುರಸೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿ ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಏನಿದೆ ಧಕ್ಕೆ ? ಸಾಯುವೆ...

ನಾರಿಯರ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಾರಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರವಿಸಿ

ನಾರಿಯರ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಾರಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರವಿಸಿ ಪಾರಗಾಣಲಿಲ್ಲ ಪಾಪದ ಕುಂಡಾ ಘೋರನರಕದಿ ನೀವು ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಹೊರಳುವಾಗ್ಗೆ ಸೇರದಾಯಿತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಚರ್ಮ ಹೇಸಿಕೆಯ ಕಾಣಲಾಗಿ ಅದಕಂತೀರಿ ಬಾಳಿಯ ದಿಂಡಾ ತೋಳ ತೋಡಿ...

ಕಲ್ಲುಗಡಗಿಯ ಒಳಗೆ ಹಕ್ಕಿ

ಕಲ್ಲುಗಡಗಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಐತ್ರಿ ಸಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾನ ನೆನಿತೈತ್ರಿ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿರಿ |ಪ| ಮಾರಿ ಮೇಲಕ ಮಾಡಿದರ ದೂರದಿಂದ ಕಾಣತೈತ್ರಿ |೧| ತೋರಿ ತೋರದ್ಹಾಂಗ ಗುಪ್ತರೂಪದಿಂದೈತ್ರಿ ಹೊರಗ ಒಳಗ ಕಾಣತೈತ್ರಿ...

ಜಗದಳಿಲು

ಧರೆ ಬಿರಿದು ಉರಿಯುತಿದೆ ಮೆರೆಯುತಿವೆ ಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ತೋಚದ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ತೊಳಲು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತಿದೆ ನಾ ಮುಂದೆ ನೀ ಮುಂದೆನ್ನುತಾ... ರಾರಾಜಿಸುತಿಹರು ಸಮಾಜ ಪೀಡೆಗಳು ನ್ಯಾಯ... ನೀತಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿ...