Day: February 29, 2012

#ಕವಿತೆ

ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ ಉವಾಚ

0

ಮೂರು ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದರಂತೆ ನೂರು ಗುಂಡುಹಾಕಿದರೂ ನಾ ಸಾಯಲೊಲ್ಲೆ ಅಂಥಾದ್ದು ನನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಹೃದಯವೇ ಇಲ್ಲ ! ಇದ್ದರೂ ಅದು ಹೃದಯವಲ್ಲ ಹೃದಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಮನುಷ್ಯರದಲ್ಲ ನಾನು ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ ಯಾರಯ್ಯಾ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ? ಸತ್ತವನ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಯ್ಯಾ […]