ಜಗದಳಿಲು

ಧರೆ ಬಿರಿದು ಉರಿಯುತಿದೆ ಮೆರೆಯುತಿವೆ ಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ತೋಚದ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ತೊಳಲು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತಿದೆ ನಾ ಮುಂದೆ ನೀ ಮುಂದೆನ್ನುತಾ... ರಾರಾಜಿಸುತಿಹರು ಸಮಾಜ ಪೀಡೆಗಳು ನ್ಯಾಯ... ನೀತಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿ...