ಕಲ್ಲುಗಡಗಿಯ ಒಳಗೆ ಹಕ್ಕಿ

ಕಲ್ಲುಗಡಗಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಐತ್ರಿ ಸಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾನ ನೆನಿತೈತ್ರಿ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿರಿ |ಪ| ಮಾರಿ ಮೇಲಕ ಮಾಡಿದರ ದೂರದಿಂದ ಕಾಣತೈತ್ರಿ |೧| ತೋರಿ ತೋರದ್ಹಾಂಗ ಗುಪ್ತರೂಪದಿಂದೈತ್ರಿ ಹೊರಗ ಒಳಗ ಕಾಣತೈತ್ರಿ...