ಭಾವನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ

ಭಾವನದೀ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗಿತಿದೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮಾತು ಸೋಲಿಸಿದೆ ತಾ..... ಮೌನ ಮಾಲೆ..... ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣಕು ಕನಸುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ..... ಪರವಶವಾದ ಚಿತ್ತಕೆ ಇಲ್ಲಿ..... ಇಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರದಾಯಾಸ..... ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಿನ ಲೋಕ ಇಣುಕುತಿರೆ ನೋಟದಲಿ ಅಂಕು-ಡೊಂಕಿನ...