ಲೋಕದ ಮನುಜರ ಚಿಂತೆಯು
ಕಾಡುವುದು ಚಿತೆಯಾಗಿ
ಚಿಂತೆಯು ಬೇಡ ಚಿತೆಯು ಬೇಡ
ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅವರಿವರ ಸಹವಾಸ||

ಸಂಸಾರ ನಿಸ್ಸಾರ ಬಂಧು ಬಳಗ
ತಾನವಿತ್ತಾನ ಬಿತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ
ಬೀಜ ಮರವಾಗೀನ ಫಲ ರುಚಿಯು
ಚಿಂತೆಯು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ||

ಆಸರೆ ಸೆರೆಯಾಸರೆ ಬದುಕು
ಬವಣೆ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿ
ರೂಪವ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಗೈಯಲಿ ಆಡಿಸಿ
ನೋಡುವ ಚಿಂತೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ||

ಜಾತಿ ನೀತಿ ಜಗತ್ತು ತೂಗಿ
ತೂಗುವ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ
ಜೀವಾಳಕ್ಕೆ ಸರಿದೂಗುವ ಕಾಯಕ
ಚಿಂತೆಯು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ||
*****

Latest posts by ಹಂಸಾ ಆರ್‍ (see all)