ಕವಿ
ರಚಿಸಬಲ್ಲ
ಕವನವನ್ನ;
ಅವನ್ನ ಕೇಳಲು
ಕಿವಿಗಳು
ಬೇಕಲ್ಲಾ?!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)