ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ

#ಹನಿಗವನ

ಸಂಸಾರ

0

ಸಂಸಾರವೂ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ; ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯದೇ ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಅತಂತ್ರ! *****