‘ಸತ್ಯ’ಮೇವ ಜಯತೆ
ಇಂದಿಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆಂದಿಗೋ;
‘ಸದ್ಯ’ಮೇವ ಜಯತೆ
ಇಂದಿಗೆ-ಈಗಲೇ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)