ಆನೆ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಖಜಾನೆ
ಸತ್ತರೂ ಖಜಾನೆ;
ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸವಾರಿಯಂತೂ
ತುಂಬಾ ಮಜಾನೆ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)