ನಿರಾಳ

ನಿರಾಳ ಮನುಜ ನಿರಾಳ ಬದುಕಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಹಣೆ ಬರಹವೆಂಬ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟಿ ನೀನಾಗುವೆ ನಿರಾಳ ಜನನಕು, ಮರಣಕು ನಡುವೆ ಈ ಜೀವನಕು ಸಫಲತೆಗು, ವಿಫಲತೆಗು ನಿನ್ನಯ ಸಾಧನೆಗೂ ಬರೆಯುತ ಹಣೆ...

ಬಿಡಬೇಡ ಬಾಲಿ ಬಿಡಬೇಡ

ಬಿಡಬೇಡ ಬಾಲಿ ಬಿಡಬೇಡ ಹಿಡಿಬೇಡ ಸಾಲಿ ಹಿಡಿಬೇಡ ||ಪಲ್ಲ|| ಮಾಸ್ತರಾ ಮಸ್ತಿಲ್ಲಾ ಸಾಲೀಯು ಸಿಸ್ತಿಲ್ಲಾ ನನಕೂಟ ಸುಸ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಬಾರ ಪುಸ್ತಾಕ ಪ್ಯಾಟ್ಯಾಗ ಮಾರಾಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಾಕ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀ ಬಾರ ||೧|| ಕಲಸೋರು ಕೌಹಕ್ಕಿ...

ಭಾವವೆಂಬ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಯಲಿ

ಭಾವವೆಂಬ ಗಿಡಬಳ್ಳಿಯಲಿ ನಗುವ ಹೂವುಗಳೆ || ಮನವೆಂಬ ರಸಪಾನದಲಿ ಬದುಕ ಬಯಸುವ ಚೆಲುವ ಕಂಗಳೆ || ಯಾರಗೊಡವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಯಸದೆ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳೇಽಽಽ || ಎಲ್ಲಿ ತೂರಿದವೂ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ...

ಏಕೆ? ಕಣ್ಣಂಚಲಿ

ಏಕೆ? ಕಣ್ಣಂಚಲಿ ಕಂಬನಿ ಹೊರಸೂಸಿ ಕಣ್ಣಬಟ್ಟಲುಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದಿಹವು| ಯಾವುದೋ ಎದೆಯಾಳದ ನೋವ ಹೊರಹಾಕಲು ಹೃದಯ ತಳಮಳಿಸುತಿಹುದು|| ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮದನುಭವದ ಸಿಹಿಕಹಿನೆನಪು, ನನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಯೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದುಃಖವನು ತಂದಿಡುವುದು|| ಅಂದು ನಿನ್ನಂತರಂಗವ ಅರಿತು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ...

ಭಾವ ಶುದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿ

ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕಾಮವೆಂಬ ಕೆಟ್ಟ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯ ನಡುವೆ ವಿಹರಿಸಿ ಸತ್ತು ಹೋದ ಜನುಮವನ್ನ. ಬಗೆ, ಬಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಮರೆಯಲಿ ತುಂಬು ಜತನದಿಂದ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಳ...

ನಮ್ಮ ದೇವರು

ಕರ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆನು ನಿನಗೆ ಹರಸು ಬಾರಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯೇ ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರು ಅನವರತ ನೀ ನಮ್ಮ ಜೀವದಾತೆ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ಯಾವ ದೇವರು ಕೊಡದಿರುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಪಡೆದಿಹೆವು. ಮುಕ್ಕೋಟಿ...

ವಿಲಯ ದಿಂದ ಮಲಯ ಭಾನು

ವಿಲಯ ದಿಂದ ಮಲಯ ಭಾನು ಇಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ಪ್ರಲಯ ಮೇಘ ಇಂಗಿ ತಂಗಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಸುರಿಯಲಿ ||೧|| ಎಂಥ ಗಾಳಿ ಕುತ್ತು ಕೇಳಿ ಗರ್ರ ಗರ್ರ ತಿರುಗಿತು ಮನೆಯ ಗುಡಿಯ ಹುಡಿಯ...

ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮುಗಿಲಿರುವುದೋ

ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮುಗಿಲಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ನೆರಳು || ಎಲ್ಲಿ ಮನಗಳು ಹರಿವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಿನ ಅಲೆಗಳು || ಎಲ್ಲಿ ಚಂದಿರನ ಬೆಳದಿಂಗಳೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹೊನಲು || ಎಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕುಡಿಯ ಬೇರೋ ಅಲ್ಲಿ...

ಕರುಣೆ ತೋರು ನೀನೆನಗೆ

ಕರುಣೆ ತೋರು ನೀನೆನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಏಳಿಗೆಗೆ | ದಾರಿದೀಪವಾಗೆನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಈ ಹಾದಿಗೆ || ಗುರುನೀನೇ ಗುರಿತೋರಿಸು ನೀನೇ ಇನ್ನಾರಿಹರೆನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೀಬಾಳಿಗೆ| ಬದುಕ ಬವಣೆಯ ಬಿಡಿಸು ಬಾಳ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸು|| ಏಕೆ...

ಪಾತ್ರ

ಹರಿಯಲಿ ಮುಂದೆ ಹರಿಯಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರೇಮದ ಮನಸುಗಳು ಒಂದಾಗಿ... ಒಂದೆಡೆಗೆ... ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲಿ ಹಳ್ಳ ತೊರೆಗಳಂತೆ. ಹುಟ್ಟಿ ನಾಯಿ ಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರದೆ ಬಿಡಿ, ಬಿಡಿಯಾಗಿ ತುಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ,...