ಹನ್ನೆರಡುಮಠ ಜಿ ಹೆಚ್

#ಕವಿತೆ

ಸಾಕ್ಮಾಡೊ ಗಂಡಾ ಸಾಕ್ಮಾಡೊ

0

ಸಾಕ್ಮಾಡೊ ಗಂಡಾ ಸಾಕ್ಮಾಡೋ ||ಪಲ್ಲ|| ಬೆಳಗಾತು ಹಳುವಾಗ ಬಿಸಿಲಾತು ಹಳದಾಗ ಮಸರಾತು ಮೈಯಲ್ಲ ಸಾಕ್ಮಾಡೊ ಕೆಸರಾತು ಕುಬಸೆಲ್ಲ ಹೆಸರಾತು ಹಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ತಗಣೀಗಿ ತಂಪಾತು ಸಾಕ್ಮಾಡೊ ||೧|| ಡೋಮಾರಿ ಛೀಮಾರಿ ಗಲ್ಲಾವ ಕಚ್ಯಾವ ತಲಿಯಾಗ ಪಡಿಹೇನು ಮೇದಾವ ಕಟ್ಟಿರಿವಿ ಹತ್ಯಾವ ಬೆಲ್ಲಂತ ತಿಳಿದಾವ ಎದಿಗುಂಡು ಮನಗಂಡ ಕಡದಾವ ||೨|| ಕತ್ಲಾಗ ನನಪತ್ಲ ನೀನುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಲ್ಲೆ ನಿನಧೋತ್ರ ಸೀರೆಂತ […]

#ಕವಿತೆ

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬರುವ ನಲ್ಲ

0

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬರುವ ನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಜಡೆಯ ಬಾಚಿಕೊ ||ಪಲ್ಲ|| ಅವನು ಬರುವ ಬಂದೆ ಬರುವ ಏನು ತರುವ ನೋಡಿಕೊ ನಿನ್ನ ಮುಡಿಯ ಉಡಿಯ ನಡೆಯ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಮಾಡಿಕೊ ||೧|| ಮಧುರ ಗಲ್ಲ ಬೆವರ ದಂತೆ ಗಂಧ ಲೇಪ ತೀಡಿಕೊ ತುಟಿಯ ರಂಗು ತೀರದಂತೆ ರಸದ ರಂಗು ತುಂಬಿಕೊ ||೨|| ಬರುವನೆಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವ […]

#ಕವಿತೆ

ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಠದಯ್ಯಾ

0

ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಠದಯ್ಯಾ ಕೀಲಾಡಿ ಕುಂಡೀಯ ಕಟದಯ್ಯಾ ||ಪಲ್ಲ|| ಕಾವೀಯ ಕೂಲಾವಿ ಮ್ಯಾಲಕ್ಕ ಹಾಕ್ಯಾನ ಕಾಮೀನಿ ಭಾಮೀನಿ ಅಂತಾನ ಹಣಿಪಟ್ಟಿ ಬಿಳಿಪಟ್ಟಿ ಈಬತ್ತಿ ಹಚ್ಯಾನ ಹಿಂದ್ಯಾಕ ನನಸೀರಿ ಎಳಿತಾನ ||೧|| ಗಂಡುಳ್ಳ ಗರತೇರ ಹಿಂದ್ಹಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನ ವನಕೀಯ ಏಟ್ತಿಂದು ಓಡ್ತಾನ ಕೆರಿಯಾಗ ಈಜ್ತಾನ ಕೆರಿಯೆಮ್ಮಿ ಹಿಡಿತಾನ ಕಾಡೆಮ್ಮಿ ಕೋಡ್ಹಾದು ಕೂಗ್ತಾನ ||೨|| ಕಂಬ್ಕಂಬ ವದಿತಾನ ಗ್ವಾಡ್ವಾಡಿ […]

#ಕವಿತೆ

ಹೂವ ಕಂಡು ಗೋವ ಕಂಡು

0

ಹೂವ ಕಂಡು ಗೋವ ಕಂಡು ನಿನ್ನ ನೆನೆದನು ಮಾವು ಕಂಡು ಸಾವು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಕರೆದೆನು ||೧|| ನನ್ನ ಕಂದಾ ನನ್ನ ಬಗಲ ಬರಿದು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ವ ಅವ್ವ ಅವ್ವ ಎಂದು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ ||೨|| ನಿನ್ನ ತೂಗಿ ತೂಗಿ ಕಡಿಗೆ ಕುಣಿಗೆ ಒಯ್ದೆನೆ ಎದಿಯ ಹಾಲು ಸುರಿದು ಸುರಿದು ಕುಣಿಗೆ ತಂದೆನೆ ||೩|| ತುಟಿಯ […]

#ಕವಿತೆ

ಬಸುರಾದೆನ ತಾಯಿ ಬಸುರಾದೆನ

0

ಬಸುರಾದೆನ ತಾಯಿ ಬಸುರಾದೆನ ನನ್ನ ಪತಿಯಾರು ಗತಿಯಾರು ತಿಳಿದಾದೆನ ||ಪಲ್ಲ|| ವಾರೀಗಿ ಗೆಳತೇರು ಗಾರೀಗಿ ನೆರತೇರು ಬೋಳ್ಯಾರು ಹುಳು ಹುಳು ನೋಡ್ಯಾರೆ ಗಂಡನ್ನ ಹೆಸರೇಳ ಗಣಪತಿ ತಾಯಾಗ ಗಮ್ಮಂತ ಗುಳುಗುಳು ನಗತಾರೆ ||೧|| ಏನಂತ ಹೇಳಲೆ ಯಾರಂತ ತೋರಲೆ ಎಲ್ಲೆಂತ ಕೈಮಾಡಿ ಕರಿಯಲೆ ಆದದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋದದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಂಡೇರು ನಗಚಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ||೨|| ನಿಮಗಂಡ […]

#ಕವಿತೆ

ನಿನ್ನ ಮಿಲನ ಅದೇ ಕವನ

0

ನಿನ್ನ ಮಿಲನ ಅದೇ ಕವನ ಶಾಂತಿ ವನದ ಕೂಜನಂ ನವಿಲು ನಾನೆ ಉಯಿಲು ನೀನೆ ರಜತರಂಗ ದಿಂಚರಂ ||೧|| ದೂರ ದೂರ ದೂರ ದಾರಿ ನೂರು ತೀರ ತೀರಿತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ನೂರು ದಾರಿ ತೋರದಾಯಿತು ||೨|| ಕಾಡು ಕಂಟಿ ಕಡಲು ಇತ್ತ ಹುತ್ತ ಕುತ್ತ ನಾಗರಂ ಬೆಂಕಿ ಭುಗಿಲು ಹೊಗೆಯು ಅತ್ತ ಕರುಣ […]

#ಕವಿತೆ

ಸೂಳೆವ್ವ ನಾನೂ ಹುಚಬೋಳೆ

0

ಸೂಳೆವ್ವ ನಾನೂ ಹುಚಬೋಳೆ ||ಪಲ್ಲ|| ಗಂಡನ ಸೀರ್‍ಯಾಗ ಮಿಂಡನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಗಂಡುಳ್ಳ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಗಂಡ ಛೂಗಂಡ ಫೂಗಂಡ ಪಡಪೋಶಿ ಪುರಮಾಶಿ ಮುದುವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ||೧|| ಹೊಸಗಂಡ ಹುಚಗಂಡ ಪಂಚೇರು ಪಡಿಗೋದಿ ಹೋಳೀಗಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೆರತುಪ್ಪೋ ತಾಳೀಯ ಆ ಗಂಡ ಕಾಳೀಯ ಉದ್ಯಾನೆ ನನಪ್ರೀತಿ ಇವಗಿನ್ನ ಗಪಗಪ್ಪೋ ||೨|| ಉಪ್ಪರಗಿ ಏನ್ಚಂದ ತೂಗ್ಮಂಚ ಭೋಚಂದ ಮುಪ್ಪಾದ್ರೂ […]

#ಕವಿತೆ

ಎಲ್ಲ ದೇವನ ಮಂದಿರನ!

0

ರಾಮ ಸುಂದರ ರಹಿಮ ಬಂಧುರ ತೀರ್ಪು ಸರಿಸಮ ಗಮಗಮ ಅವರು ಬಾಳಲಿ ಇವರು ಉಳಿಯಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸರಿಗಮ ಭೂಮಿ ಸೀಮಿ ಬಯಲು ಬಾನು ಎಲ್ಲ ದೇವನ ಮಂದಿರ ಹೂವು ಹಸಿರಿಗೆ ಪಕ್ಷಿ ವೃಕ್ಷಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಕಂದರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮದ ಗೋಪುರಽಽಽ *****

#ಕವಿತೆ

ದುಡಿವ ರಟ್ಟೆಗೆ ಶರಣು ಕೊಡುವ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಶರಣು!

0

ದುಡಿವ ರಟ್ಟೆಗೆ ಶರಣು ಕೊಡುವ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಶರಣು ಪರರ ಎಂಜಲು ತಿಂಬ ದಾಹಬೇಡ ಗುರುಬರಲಿ ಹರಬರಲಿ ಶಿವಬರಲಿ ಯಾರಿರಲಿ ಬೆವರಿಲ್ಲದಾ ಅನ್ನ ಅರುಹು ಬೇಡ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದಾ ದೇವ ಧರ್ಮಬೇಡಽಽಽಽ ಗುರುವಿರಲಿ ದೊರೆಯಿರಲಿ ಅರಮನೆಯ ಅರಸಿರಲಿ ಭೂಮಿತಾಯಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣೋ ಮಣ್ಣು ಕೂಡಲಸಂಗ ಕಲ್ಲು ಕೂಡಲಸಂಗ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ ಜನಕೆ ಶರಣು ಶರಣೋ ನಿನ್ನ ದೀಕ್ಷೆಗೆ […]

#ಕವಿತೆ

ಬಿಸಿಲ ಕಾಲವು ಬಂದಿತೆ ?

0

ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲೆಯು ಉರುಳಿವೆ ಬಿಸಿಲ ಕಾಲವು ಬಂದಿತೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮುಗಿಲು ಕೆಂಡವ ಕಾರಿತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಹಸಿರು ಹೂಬನ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತು ಕೂಜನ ಎಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು ಮಳೆಯ ಠಂಠಣ ತಂಪು ಹನಿಗಳ ಸಿಂಚನ ನೆಲಕೆ ಹೊಲಕೆ ಜಲಕೆ ಸುರಿದಿವೆ ಬರಿಯ ಬಣಬಣ ಎಲೆಗಳು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬಗ್ಗನುರಿವವು ಬಯಲು ಬಾನಿನ […]