ಅತಿ ಆದಲ್ಲಿ
ಅನಾಹುತ;
ಮಿತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ
ಆಹುತ;
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)