ಹಾಸಿಗೆ

ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿದೆ ನೆಲದಾಗೆ ಅದು ಹಾಸದ ತಳವಿಲ್ಲ ಜಗದಾಗೆ || ಪ || ಹಸುಗೂಸು ಉರುಳಾಡಿ ಕೈಮೈಯಿ ತಿಕ್ಕಾಡಿ ಹೇಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಸಿಗೆ ಹಸನಾಗಿ ಹಾಸಿದ್ದ ಗಸಬಸ ಕೆಡಿಸ್ಯಾಡಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿದ್ದು ಹಾಸಿಗೆ ||...

ಸ್ವರ್‍ಗ – ನರಕ

ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಸಿಗದು ಸ್ವರ್‍ಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಿಗದು ನರಕ ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಜೀವನ ರೌರವ ನರಕ ಸತ್ತಮೇಲೇಕೆ? ಕಾಣದ ಸ್ವರ್‍ಗ *****

ಭಜನೆ

ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆ ಭಜನೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆ ಧ್ಯಾನ ಇಷ್ಟದಲಿ ಹಾಡು ಗಾನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆ ಶ್ರವಣ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆ ಮನನ ಕಷ್ಟದಲಿ ಸುಖದ ತಾನ || ೧ || ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ತಲೆಯ ತೂಗುತ್ತ ಒಲಿದು ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ತಲೆಯನೆತ್ತಿ ಬೀಗುತ್ತ ಹೆಣ್ಣ...

ನಾದ

ವೀಣೆ ಸಿತಾರ ಪಿಟೀಲು ತಮಟೆ ತಬಲ ಡೋಲು ಸನಾದಿ ನಾದಸ್ವರ ಕೊಳಲು ನಾದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾದ್ಯಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕು ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಡಲು ಮೇಲು-ಕೀಳು ಎನ್ನುವದೆಲ್ಲ ನರನ ನಾಲಿಗೆ ತೆವಲು *****