ಕೆಸರಲಿ ಕಾಯುವ ಕಮಲದ ಕೆನ್ನೆಗೆ
ಬಾನಿನ ಹನಿಮುತ್ತು
ಮಿಸುಕಲು ಬಾರದ ಬೆಟ್ಟದ ನೆತ್ತಿಗು
ಹೂಬಿಸಿಲಿನ ಸುತ್ತು

ಬಿರಿಯಲು ಕಾದಿಹ ಮೊಗ್ಗಿನ ಬದಿಗೇ
ದುಂಬಿಯ ದನಿಹೊರಳು
ಕಾಯಿಯ ನೆತ್ತಿಯ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ
ಕಾಯುವ ಎಲೆನೆರಳು

ಕಾಡಿನ ಮಡಿಲಲಿ ಸಾವಿರ ಜೀವ
ಎಲ್ಲಕು ಆಹಾರ!
ಯಾರೂ ಹಣಿಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು
ಅವಕೂ ಸಿಂಗಾರ!

ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ
ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮರ್ಮ?
ನೀರಿಗು ಗಾಳಿಗು ಬಾನಿನ ತಾರೆಗು
ಉಸಿರಾಗಿಹ ಧರ್ಮ?
*****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)