ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ
ಆಶ್ರಯ ನೆರಳುಕೊಟ್ಟ
ಮರಗಳೇನೂ ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ;
ನಾವು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಈಗ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದೇ ಆದ
ಬದುಕು ಕೊಡಲು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)