ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ
‘ನೆರಳು’ ‘ಬಿಸಿಲು’
ಏಕಾಂತವಾಡುತಿತ್ತು
ಮೋಡವೊಂದು
ಮುಸುಕಿ ಬಂದು
ಭಂಗ ತಂದಿತು
ಏಕಾಂತದ ಸಲ್ಲಾಪಕ್ಕೆ!
*****