ಬುದ್ಧನಾರು?
ಭಕ್ತಿಗೆ
ಭದ್ಧನಾದ
ಭಕ್ತನ ಬುದ್ಧಿ
‘ಬುದ್ಧ’
*****