ಜಗವ ಗೆಲುವೆನೆಂದೊರಟ ವೀರಗೆ
ಮರುಭೂಮಿಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು
ಕಿರೀಟ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲ
ದೇಶಕೋಶವಲ್ಲ
ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ನೀರು
ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ನೀರು ||

*****