ಮಗುವು ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿತು –
ಹಾಲು, ಬೆಲ್ಲ, ಜೇನು, ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು
ನೆಕ್ಕಿ ಚಪ್ಪರಿಸದೆ ನಿಂತನೇಕೆ?
ದೇವ ಬೆಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)