ಸೂರ್ಯ ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ಮಗಂದು ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ
ಟೈಂ ಟು ಟೈಂ
ಅವನೇನ್ ನನ್ ಥರಾ ಒಂದಿನನಾದರೂ
ಮಾಡ್ತಾನಾ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ನಿಮಿಶ ಎಂದಾದರೂ
ಇರ್‍ತಾನಾ ಓವರ್‍ ಟೈಂ.
*****

Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)