ಜಗದ ತುಂಬಿದ ಕೊಡವ
ಜನರ ಜಗುಲಿಗೆ ತರುವವ

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)