– ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಜುಬಾನಸೇ ಬೋಲ ನಾ ಕಲ್ಮಾ
ಮುಬಾರಕೆ ಧೀನಕೆ ತಶ್ಮಾ || ಪ ||

ಜಬ್ ಇಸ್ಲಾಮಕೆ ಕಾಮಾ
ಯಾದಕರ ದೇಖ ನಜರ್ ತಶ್ಮಾ || ಆ.ಪ. ||

ಬಿಸರಗಹೆ ದೀ ನಹಿ ಮಾನಾ
ಅಗರಕೋಹಿ ನೈ ಮುಸಲ್ಮಾನಿ
ಮುಸಲ್ಮಿನ್ ಹೋಕೆ ಹೆಂವ್ ಫಿರತೆ
ವಲಿಕೋಹಿ ಯಾರ್ ನೈದಿಸ್ತೆ || ೧ ||

ಕಲ್ಮಾದಿಲ್ ಮೋಹೆ ದಿಲ್‍ಸೆ
ಕೂಫರ್‌ಕೊ ಕಾಡಸಟ್‌ಮನ್‍ಸೆ
ವತನ ಶಿಶುನಾಳ ಹೈ ಜಾಹೀರ್
ಮುರುಶದ್‍ಕೆ ಊಪರ್ ಖುದಾಕಿ ಮೇಹರ್ || ೨ ||
*****