ಸ್ವಾತಂತ್ರ – ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ
ಅರಿತರೆ ಬದುಕು
ಸುಖಾಂತ
ಅರಿಯದಿದ್ದರೆ ದುಃಖಾಂತ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)