ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ

#ಹನಿಗವನ

ಜಯದ ಮಾಲೆ

0

ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ನೋವು ಎದೆಗುಂದದೆ ನಡೆದರೆ ಇಲ್ಲಾ ಸಾವು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರಿ ಸೇರಬಾರದು ಮೂಲೆ ಎದುರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಜಯದ ಮಾಲೆ *****