ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ

ಪ್ರಾಣ

ನಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಣ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳು? ಬೇಕಾಗಿರುವುದೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಲ್ಲ ನಾ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಲ್ಲ *****