ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ

ಐಲು

ಚೆಲ್ಲಾಟ – ಹುಡುಗಾಟ ಕಿರುಚಾಟ – ಕುಣಿದಾಟ ನೆಗೆದಾಟ – ಮಂಗಾಟ ಮರೆವಿನಾಟ – ಮೋಸದಾಟ ರಂಪಾಟ – ರಸದೂಟ ಎಲ್ಲಾ ಐಲು – ಮೊಬೈಲು *****

ಏಕತೆ

ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಏಕತೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಭಿನ್ನತೆ ಕಾಣದಂತೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ *****