ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ

ಪ್ರಚಾರ

ಬಲಗೈಲಿ ದಾನಕೊಟ್ಟರೆ ಎಡಗೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದಂತೆ ಹಿಂದಿನವರ ವಿಚಾರ ಈಗಿನವರು ದಾನಕೊಟ್ಟರೆ ಕಹಳೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಚಾರವೋ ಪ್ರಚಾರ *****

ಬಣ್ಣ

ಪ್ರಿಯಾ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಬಣ್ಣವೇಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನೀ ಕೇಳಿದ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಕೈಗೆಟುಕದಾಗಿದೆ *****