ಚಂದಿರನ ನೋಡಿ ಪದ್ಯಕಟ್ಟಲು
ಕಿಡಕಿ ತೆರೆಯುತ್ತೇನೆ
ನೀನು ಎದುರಿಲ್ಲದಾಗ
ನೂರು ಕವಿತೆಗಳು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)