ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ

ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ದುಡಿವ ಜಗದ ಕೈಗಳೊಂದಾಗಲ್ಹೇಳಿ. ಕ್ರೂರ ಕೈಗಳ ದಾಸ್ಯ ಬಿಡಿಸಲೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಜಗದ ಬಲ ನಿಮ್ಮ ಛಲ ಯುಗಕೆ ಫಲ ನಿಮ್ಮೆದೆಯ ಹಣತೆಯಲಿ ಒಡಲ ಜಗದ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮೊಲವ ನುಡಿಯಿಂದ ಮಾನವತೆ...

ಸೂತ್ರಧಾರ

ಪಯಣದ್ಹಾದಿಯ ಪಥಿಕ ನೀನು ಪಥದ ಪರಿಧಿಯ ಸತ್ಯ ತಾನು ||ಪ|| ಆದಿವಂತ್ಯದಿತಿಯು ಮಿತಿಯು ನೀನು ನಡೆವ ಹಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯನರಿವಿನಿರವು ಹೂವ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಬೀದಿಗೆ ಎಚ್ಚರೆಚ್ಚರ ಮನದ ಮಚ್ಚರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸೊ ಸಂಚಿಗೆ |...

ಅಮೃತ ಮಂಥನ

ಪುರಾಣ, ಕಾವ್ಯವೊ, ಕಲ್ಪದ್ರುಮವೊ ಯುಗದ ಪೂರ್ವದ ನಾಕ-ನರಕವೊ ಜನನ ಮರಣವ ಗೆಲುವ ಸಮರವು ಸುರಾಸುರರ ಸಮರದ ಪರಿಪಾಠವು | ನಿತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಮಥನ-ಮಂಥನ ಉಳಿವಳಿವು ಬೆಳೆವೊಳಪಿನ ಸಂಚಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ-ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದ ಸಮ್ಮೋಹ ಮಾಯೆಯ ಮುಖವಾಡದೊಳಗಿನ...

ಚಿರಂತನ

ಮುಕ್ತನು ನೀನೆ ಶಕ್ತನು ನೀನೆ ಓ ಚಿರ ಚೇತನವೇ..... ನೀನೇ ಜೀವನ ನೀನೇ ಮೃತ್ಯುವು ನೀನೇ ನಾಕ-ನರಕವು..... ಮೂರ್ತವು ನೀನೆ ಅಮೂರ್ತವು ನೀನೆ ಅವರವರಾ ದರುಶನ ಭಾವವೂ..... ಮಾಯೆ ನಿರ್ಮಾಯೆಯು ತಮಸಕಮೃತವು ನಿನ್ನಯ ಲೀಲಾ...

ಆ ನಂತರ?

ಹಾರಿಬಂದ ದುಂಬಿಗೆ ಸುಮವು ಸೂಸಿ ನಸುನಗೆ, ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತೆನ್ನ ಎದೆಗೆ ಮೆತ್ತೆಯೊಳಗೆ ಮುದುಡಿತವಗೆ | ಇಬ್ಬನಿಯ ತಂಪಕಂಪ ಮೋದ ಪನ್ನೀರ ಸಿಂಚನ, ಚಂದಾನಿಲದಲೆಯಲೆಯಲಿ ಮಧುರ ಗಾಯನ | ಹೊನ್ನ ಮಾಲೆ ಸೌಧ ಸೌಧ ದುಂಬಿದುಟಿಯಲಿ ರನ್ನಮಾಲೆ...

ಆವೇದನ

ಜೀವದ ಹಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲವಿಸುತಿದೆ ಬಿರಿ ಬಿರಿದ ಕೊರಳಿನಿಂದ, ಅಲೆವ ಮೋಡಗಳ ಕೈ ಬೀಸಿ ತಡೆಯುತಿದೆ ಅನುಪಲ್ಲವಿಗೆ ದೈನ್ಯದಿಂದ ||ಪ|| ಮೌನ ಮೌನದ ಮಾತಿನ ಮಾತನು ಮೀರಿನಿಂತ ಕೂಗು, ನಿನದ ನಿನದದ ಬಾಳ ತರಂಗದ ತಂತುತಂತಿನಾ...

ಗಂಧವತಿ

ರಶ್ಮಿ ರಥವನೇರಿ ಬರುವ ಸೂರ್ಯ ನನ್ನಯ ಕಾಂತಿಯು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೆಸೆದ ಗಂಟ ನಂಟಿನಿನಿಯ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯು | ಇರುಳ ಬೇಗುದಿಯ ಕಳೆವ ಮೂಡಲೆಡೆಗೆ ಚಿತ್ತವು. ಅಡಿಯಿಟ್ಟನೆಲೆಯ ಹದುಳತನವೆ ಬಾಳ ಮಧುಬನ ಚೈತ್ರವು. ಅತ್ತ ಇತ್ತ...

ಪಾವಿತ್ರ್‍ಯದೆಡೆಗೆ…

ಪತಿತನೇಕಾಗುವೆಯೋ? ನೀ ಪ್ರಯತ ನಾಗುತ ನಡೆಯೋ | ಪತ್ತುವಳಿಗ ನಾಗುತಲಿ, ಧನಿಕನಾದರುಽ ಏನು? ಪಥ್ಯ ಮರೆತಽ ನಡೆಯು, ರುಜೆಯ ಪಥವೆ ತಾನು? ಪತ್ತು ವಿಡುತಲಿ ನಿನ್ನಯ ಪತ್ತಳೆಯನುಣ ಬಡಿಸಿ, ಪತಂಗದಾ ತೆರದಿ ಕಿಡಿ- ಗಾಹುತಿಯಾಗುವೆ...

ಸ್ವಗತ ಗೀತ

ನಾನು ಗೀತೆಯ ಬರೆದು ಹಾಡಿದೆ ಭಾವ ಭಾರದೆದೆಯ ತಣಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಮರೆತೊಮ್ಮನದಿ ನಲಿದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮಿಸಲು | ಸೋಲು-ಗೆಲುವೋ, ಗೆಲುವೊ ಸೋಲೋ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಝೀಕುತ, ಕವಿದಮಾವಾಸ್ಯಯ ಇರುಳಿನಲೆಯಲೂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಮನೆಡೆಗೆ ನೋಡುತ ಬದುಕೆ...

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ?

ಏಕೋ, ಏನೋ ತಿಳಿಯದೆನಗೆ ತಿಳಿವು ದೋರೋಯುಷೆ ದಾರಿಯು, ಒಂದೆ ಬೇರಿನ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗೆ ರಂಗು-ರಂಗುದಳ ಭಿನ್ನ ಮಾಯೆಯು | ಈ ನೆಲವು, ಜಲವು, ಗಾಳಿ ಪುಣ್ಯವು ಸಂಭವಿಸೋ ಯುಗ-ಜುಗ ದೈವಕೆ, ಯಾವ ಮತಿಯತಿಮತಿ ಮೌಢ್ಯ ಸರತಿಯೋ...