ಪಂಚ ಕನ್ಯೆಯರು

ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ಪಯಣ ಒಳಗಡೆ ಬಿಳಿಯ ಐದೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಲವರ; ಇವರು ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರೆ..... ಹಾಗೆಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಪಯಣಿಗರು. ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪು ತುಟಿಯ ಈಗಷ್ಟೇ ಅರಳಿದಂತಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಸಖಿಯರು. ತೂಗುಬಿಟ್ಟ...

ಸೂತ್ರಧಾರ

ಪಯಣದ್ಹಾದಿಯ ಪಥಿಕ ನೀನು ಪಥದ ಪರಿಧಿಯ ಸತ್ಯ ತಾನು ||ಪ|| ಆದಿವಂತ್ಯದಿತಿಯು ಮಿತಿಯು ನೀನು ನಡೆವ ಹಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯನರಿವಿನಿರವು ಹೂವ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಬೀದಿಗೆ ಎಚ್ಚರೆಚ್ಚರ ಮನದ ಮಚ್ಚರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸೊ ಸಂಚಿಗೆ |...