ಪ್ರೀತಿಯ
ಆಳ
ಕಡಲಾಳದಂತೆ;
ತಳ
ತಡಕಾಡುವಂತೆ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)