ಗಂಡ
ಎಲ್ಲರ ಎದುರು
ಮಾತಾಳಿ;
ಹೆಂಡತಿ ಎದುರು
ಮಾತ್ರ ಮಾತು-ತಾಳಿ!
*****