ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲೋ ಇದು ಭೂಕಲಿ ಬಾರೋ ಬಾ ಮಳೆ ||ಪ||

ನಾಲ್ಕು ಲೋಕದ ಜನಾ ಕಾಕೆದ್ದು ಬಳಲುತಿರಲು
ಜೋಕೆ ನಿನ್ನೊಳು ನೀ ತಿಳಿ ಕಳವಳಿಸುತಲಿ ||೧||

ಕೃಷ್ಣಾನದಿ ತುಂಬಿ ತುಳಕ್ಯಾಡಿ ಬರುತಿರಲು
ಆಣೆ ಹಾಕಿದೆ ಸೈ ಸೇರಿ ಜರಿದಾಡಿ ||೨||

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ದುರ್ಗಿಯು ಬರುತಾಳೆ
ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ ಖಬರಾ ||೩||

ಗುರುವಿನ ಮಗ ಹ್ಯಾವಾ ಹಾಕಿ ಹಿಂಬಾಲಿರುತಿರೆ
ಧರೆಯೊಳು ಶಿಶುನಾಳಧೀಶರೆ ಮಹಾಭಾಪುರೆ ||೪||

*****