ಏನೇ ಆಗಲಿ
ಎಲುಬಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ
ಮಾಡಿ
ತಪ್ಪುಮಾಡಿದೆ ಶಿವಾ
ಅದಕೇನು ನೋವು, ಸುಸ್ತಾ?
ಬೇಕು ಬೇಡದ್ದೆಲ್ಲಾ
ನಿನಗೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಶಿವಾ!
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)