ಜೀವಾಗ್ನಿ
ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು
ಬೆಳಗಿತು,
ಬೆಳಕಾಗಿ
ಜೀವಾಗ್ನಿ
ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ
ಹೃದಯ ಉಕ್ಕಿ
ಹರಿಯಿತು
ನವರಸವಾಗಿ.
*****

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)