ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ
ಒಲವಿನ ಬಲವೇ
ಬಾಳಿನ ಗೆಲವು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)