ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತೋ
ಹಕ್ಕಿ ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತೋ
ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತೋ ||

ಆ ಮರ ಈ ಮರ ನೆಲ ಮರ
ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಮರ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗಳ
ಗೂಡುಗಳ ತೂರಿ ಹಾರ್‌ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತೊ ||

ಯಾವ ಜೀವ ಜೀವಿಗಳ
ದಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್‍ಮ
ಅಂಗಸಂಗಗಳ ಬೆಸೆದು
ಅರಿವಿನ ಅಂಗಿನ ತೊಟ್ಟು ||

ಬೆಳೆದ ಬೇಸಾಯ ಫಲ ಫಲವಲ್ಲ
ಗಿಡಮರದ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಲ್ಲ
ಯಾವ ಕಾಯಕದ ನೆಲ ದಕ್ಕಿದೆ
ಹಕ್ಕಿ ಅದೇ ಕರ್‍ಮದ ಫಲ ||

ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ
ಎಲ್ಲಾ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ ಬಲ
ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಾ ನೀ ರುಚಿಸುವ ತನಕ
ವೆಂಕಟರಮಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ತನಕ ||

ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತೋ ಹಕ್ಕಿ
ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಹಾರಾಡಿ
ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಹಾದಿ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿಯಾಗಿ
ತನ್ನನೊಳಗಣ ಗುರುಲಿಂಗನ ನೆನೆದು ||

ನೂರು ವರುಷ ದಾಟಿ ನೂರಾರು
ಬೆಳಕ ಚೆಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹಾಡ
ಬಣ್ಣಗಳನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ
ಹಿಡಿದ ಹಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿಯ ಬರೆದು ||
*****

Latest posts by ಹಂಸಾ ಆರ್‍ (see all)