ಹಸಿವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಿ
ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನಿಶ್ಚಲ ರೊಟ್ಟಿ
ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನೂರು
ನಡೆ ಇಡುತ್ತದೆ.
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

*****