ಕಬ್ಬಿನ ಸವಿ, ತಾವರೆಯ ಸಿರಿ
ಪುಟಿದು ಜಿಗಿದಿತ್ತು
ಸೆಟೆದು ವಟಗುಟ್ಟುವ ಕಪ್ಪೆ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)