ಸಂಸಾರಿಯಾಗುವ
ಮೊದಲು ಮುಕ್ತಕ
ಸಂಸಾರಿಯಾಗೆ
ಚಂದ ಬಂಧ
ಪ್ರಾಸ ಪ್ರಯಾಸ
ಆಟ ಆಯಾಸ
*****