ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು
ನೀವೇ ಸ್ವಯಂಭೂಗಳೆಂದುಕೊಂಡು ಬೀಗಬೇಡಿ
ಚಂದ್ರೋದಯ, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಅದು ದೇವರದಯ.
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)