ಸ್ವಜಾತಿಯ ತಾರೆಯರ ಜತೆ ಸುಖವಾಗಿ ಷೋಕಿಯಾಗಿ
ಬದುಕೋದು ಬಿಟ್ಟು
ಭೂಮಿ, ಭೂಮೀಂತ, ಸತ್ಕೊಂಡು
ಸುತ್ತೋ ನೀನೊಬ್ಬ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ.
*****