ನಲ್ಲೆ ಸನಿಹ ಇದ್ದರೆ
ಸಲ್ಲಾಪ;
ದೂರ ಸರಿದರೆ
ಪ್ರಲಾಪ!
*****