ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಭರವಸೆ;
ಇದೇ ಅವರ ವರಸೆ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)