ಹೌದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೆ
ಹೌದೆ ಭವದ ಗೊನಿ ಕೊಯ್ದೆ
ಮುಕ್ತಿಯ ಮುನಿಗೊಯ್ದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೆ ||೧||

ಹಿಡಿದೆ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ
ಹಿಡಿದು ಕರ್ಮದ ಬೇರು
ಕಡೆದೆ ನಮ್ಮವ್ವಾ ನೀನು ಹೌದೆ ||೨||

ಹೌದೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೊಚ್ಚೆ
ಕೌದಿ ಅವ್ವನ ಗುಡಿ-
ಗೊಯ್ದೆ ನಮ್ಮವ್ವಾ ನೀನು ಹೌದೆ ||೩||

ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ತಿಳದೆ
ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳದೆ
ನಮ್ಮವ್ವಾ ನೀನು ಹೌದೆ ||೪||
* * * *